Politica GDPR image

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 


SC Suculent Urban SRL cu sediul în Bucuresti, Bd. Energeticienilor 13-15, Camera 212, Sector 3, CUI 37385011, J40/5156/2017 , vă informează prin prezenta că înregistrează și prelucrează datele personale (Cf. Legii nr. 677/2001) ale clienților și potențialilor clienți ai marcii Curier Cactus .
Prelucrarea datelor personale se face în scopul desfășurării și dezvoltării activităților de servicii poștale și de curierat de către SC Suculent Urban SRL.
Datele personale pot fi puse la dispoziția unei terțe persoane, furnizori de bunuri/servicii ai SC Suculent Urban SRL, exclusiv în vederea desfășurării și dezvoltării activităților de servicii poștale și de curierat de către SC Suculent Urban SRL. Conform Legii nr. 677/2001, clienții și prospecții (potențialii clienți) beneficiază de o serie de drepturi în legătură cu datele lor personale prelucrate de SC Suculent Urban SRL.

Prin bifarea secțiunii rezervată acordului cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin utilizarea site-ului și serviciilor noastre după ce ați parcurs conținutul acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

SC Suculent Urban SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
Pentru activitățile comerciale specific companiei, cu privire la realizarea, administrarea și dezvoltarea sistemului de vânzări de servicii pe website-ul www.fragil-curier.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare sau studii de piață și statistică.
Pentru campanii publicitare, reclame, activități de promovare a serviciilor SC Suculent Urban SRL, în desfăsurarea campaniilor promoționale, precum și la transmiterea campaniilor de emailing (buletine informative) sau de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii poștale și a comportamentului consumatorului.
În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru desfășurarea activităților de vânzări de servicii poștale și de curierat, pentru administrarea conturilor aferente clienților SC Suculent Urban SRL, pentru transmiterea de informații și de soluționare de reclamații, pentru desfășurarea activităților de cercetare și realizarea studiilor de piață sau de statistică, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, cod numeric personal, email, telefon, fax, adrese de livrare la destinație a expedierilor clienților.
Pentru realizarea activităților specifice obiectului său de activitate și pentru prestarea serviciilor oferite de către societatea SC Suculent Urban SRL prin intermediul site-ului www.suculenturban.ro si www.curiercactus.ro, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, data și locul nașterii, sexul, semnătura, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locația acestuia, adresa IP, tipul de hardware, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit site-ul), informații care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor.
Pentru desfășurarea activităților de marketing / publicitate, a activităților pentru promovarea serviciilor oferite de SC Suculent Urban SRL pentru derularea campaniilor promoționale, pentru transmiterea de comunicate și campanii de emailing, pentru urmărirea și monitorizarea vânzărilor și a comportamentului consumatorilor și clienților SSC Suculent Urban SRL, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, data și locul nașterii, telefon, email, adresa, obișnuințe, preferințe, comportament. De asemenea, în cadrul campaniilor de fidelizare, pentru identificarea câștigătorilor, SC Suculent Urban SRL prelucrează date cu caracter personal constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate.
Pentru desfășurarea activităților de comunicare cu clienții, cu privire la evaluarea serviciilor oferite de SC Suculent Urban SRL, precum și pentru activităților desfășurate în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, data și locul nașterii, telefon, email, adresa, voce, obișnuințe, preferințe, comportament, precum și alte date care pot rezulta din evaluarea de către client a serviciilor furnizate.
SC Suculent Urban SRL prelucrează date cu caracter personal în legătura cu activitățile prezentate mai sus, în scopul arhivării (pentru stocarea evidențelor legate de activitățile desfășurate, în conformitate cu cerințele legale), în scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi în conformitate cu dispozițiile legale), precum și pentru administrarea și monitorizarea contractelor încheiate cu clienții.

Datele cu caracter personal cu regim special de protecție, respectiv codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate doar în concordanță cu dispozițiile legale și doar în condiții limitative.

In situația unor categorii de date, precum nume, prenume, adresă, telefon, email, furnizarea acestora este o condiție obligatorie pentru întocmirea documentelor de transport pentru serviciile comandate la SC Suculent Urban SRL, pentru avizarea clientului în legătură cu legislația specifică activităților poștale și de curierat, consecințele refuzului de a le furniza determinând imposibilitatea societății noastre de a efectua serviciile solicitate.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, SC Suculent Urban SRL poate dezvălui datele dvs cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

Sub contractorilor și agențiilor SC Suculent Urban SRL (cazul firmelor cu care colaborează SC Suculent Urban SRL, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se garantează faptul că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare).
Furnizorilor de servicii de marketing, servicii de plată sau bancare sau alte servicii, inclusiv entități care asistă SC Suculent Urban SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asigurători, autorități publice, cum ar fi Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC Suculent Urban SRL precum și dvs ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs de acces.
Datele înregistrate de SC Suculent Urban SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SC Suculent Urban SRL.

Prevederi speciale legate de minori

SC Suculent Urban SRL nu are ca scop direct prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. SC Suculent Urban SRL acordă o atenție deosebită datelor cu caracter personal, asigurându-se de faptul că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează doar în conformitate cu prevederile legale și doar în cazuri strict și limitativ determinate. În acest sens, SC Suculent Urban SRL nu efectuează activități de marketing direct față de minori și nu permite minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani să comande sau să solicite servicii poștale și de curierat. De asemenea, SC Suculent Urban SRL nu permite minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani sa participe la concursuri sau campanii, decât dacă aceasta se realizează prin intermediul reprezentantului legal sau tutorelui minorului, acționând în numele acestuia și permite comandarea și achiziționarea de servicii poștale și de curierat, doar prin acordul primit expres din partea reprezentantului legal sau al tutorelui. Orice persoană care furnizează date personale prin intermediul site-ului garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Durata prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor cu caracter personal va fi determinată de momentul exercitării dreptului la opoziție, în condițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție va fi pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC Suculent Urban SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte prevederi

Prin citirea „Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal” și prin acceparea condițiilor puse la dispoziția clienților în acest sens, aceștia sunt înștiințați că societatea SC Suculent Urban SRL garantează acestora drepturile prevăzute de legea aplicabilă, respectiv:

-dreptul persoanei în cauză de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii;
-dreptul de acces a persoanei în cauză la datele cu caracter personal furnizate;
-dreptul de intervenție a persoanei în cauză asupra datelor sale cu caracter personal;
-dreptul persoanei în cauză de a nu fi supusă unei decizii individuale cu caracter automat;
-dreptul persoanei în cauză de a refuza prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
-dreptul persoanei în cauză de a solicita rectificarea, actualizarea sau ștergerea datelor în condițiile legii;
-dreptul persoanei în cauză de a se adresa justiției în situația în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale aplicabile datelor personale.
Persoana în cauză își poate exercita oricare dintre aceste drepturi trimițând o notificare pe adresa societății SC Suculent Urban SRL .

Persoana în cauză poate să se opună oricând și fără nicio justificare, prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri publicitare, prin transmiterea unei cereri la adresa societății SC Suculent Urban SRL.

La finalizarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral sau parțial, oricărei alte persoane juridice, care are obligația de respectare a legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite. În scopuri similare cu cele prevazute în prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prevederi finale

Vă recomandăm să vă informați la fiecare utilizare a website-ului www.suculenturban.ro si www.curiercactus.ro în legătură cu „Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal” pentru a fi tot timpul informați corect despre aceasta.

La finalul operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Suculent Urban SRL nu își asumă nicio responsabilitate.